گالری عکس | تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388

تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1388