گالری عکس | تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388

تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه حضرت قاس(ع) ، قودجان 1388