گالری عکس | تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388

تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388
  تعزیه طفلان مسلم ، قودجان 1388