گالری عکس | تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388

تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388
  تعزیه فاطمه صغری ، قودجان 1388