گالری عکس | تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388

تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388
  تعزیه فتح خیبر ، قودجان 1388