گالری عکس | تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388

تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388
  تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1388