گالری عکس | تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388

تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388
  تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1388