گالری عکس | تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392

تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392

  تصاویر مراسم
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392
   تعزیه حضرت عباس ، جمکران 1392