گالری عکس | تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1389

تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1389

    تصاویر مراسم
     تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1389
     تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1389
     تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1389