گالری عکس | تعزیه امام حسن(ع) ، قودجان 1389

تعزیه امام حسن(ع) ، قودجان 1389

    تصاویر مراسم
     تعزیه امام حسن(ع) ، قودجان 1389
     تعزیه امام حسن(ع) ، قودجان 1389