گالری عکس | تعزیه غدیرخم ، قودجان 1389

تعزیه غدیرخم ، قودجان 1389