گالری عکس | تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1389

تعزیه امام علی(ع) ، قودجان 1389