گالری عکس | تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390

تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1390