گالری عکس | تعزیه ذبح اسماعیل ، قودجان 1390

تعزیه ذبح اسماعیل ، قودجان 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه ذبح اسماعیل ، قودجان 1390
  تعزیه ذبح اسماعیل ، قودجان 1390
  تعزیه ذبح اسماعیل ، قودجان 1390
  تعزیه ذبح اسماعیل ، قودجان 1390
  تعزیه ذبح اسماعیل ، قودجان 1390