گالری عکس | تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390

تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390
  تعزیه ملحق کردن سرها ، قودجان 1390