گالری عکس | تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391

تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه امام رضا(ع) ، قودجان 1391