گالری عکس | تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391
  تعزیه حضرت علی اکبر(ع) ، قودجان 1391