گالری عکس | تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391

تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391

  تصاویر مراسم
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391
  تعزیه حمزه سیدالشهدا ، قودجان 1391