گالری عکس | تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1391

تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1391

    تصاویر مراسم
    تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1391
    تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1391
    تعزیه پشیمانی یزید ، قودجان 1391