گالری عکس | تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392

تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392
  تعزیه امام حسین(ع) ، قودجان 1392