گالری عکس | تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383

تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383
  تعزیه حضرت عباس(ع) ، قودجان 1383