گالری عکس | تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393

تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393

  تصاویر مراسم
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393
  تعزیه امام علی(ع) ، عاشق آباد 1393