گالری عکس | تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389

تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389

  تصاویر مراسم
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389
  تعزیه حجت الوداع ، حسینه بازارنو اردکان 1389