گالری عکس | تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389

تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389

  تصاویر مراسم
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389
   تعزیه حضرت عباس ، مسجدچهاردرخت جوشقان 1389