گالری عکس | تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390

تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت شاهچراغ ، خمینی شهر 1390