گالری عکس | تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390

تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390
  تعزیه حضرت موسی ابن جعفر ، خمینی شهر 1390