گالری عکس | تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390

تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390

  تصاویر مراسم
  تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390
  تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390
  تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390
  تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390
  تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390
  تعزیه حضرت علی اکبر، کهک 1390