ذاکرین و خادمین تعزیه خوانی

اساتید تعزیه ایران

 • عباس جواهری

 • علی ترابی

 • رضا حیدری

 • محمد رضایی

 • مرتضی صفاریان

 • حسین طاهری

 • علائدین قاسمی

 • مظفر قربانژاد

 • ابوالفضل کبابیان

 • حمیدرضا گرگانی

 • اسماعیل محمدی

 • رضا مشایخی

تعزیه خوانان کشوری

 • داود آبابایی

 • اسماعیل احمدپور

 • مختار احمدی

 • سیدمحمدرضا امینی

 • حسن برکتی

 • حسن برکتی پور

 • رسول تقی زاده

 • شکرالله جعفری

 • مسعود حجازی مهر

 • رسول خدابخش

 • حسین زینلی

 • محمد زینلی

 • ابوالفضل صابری

 • عباس صالحی

 • امیر صفری

 • محمد طوطی

 • جواد فلاحتی

 • حمزه کاظمی

 • سیدحسن گلختمی

 • عباس لنکرانی

 • حسین ملاحسینی

 • حسن نرگسخوانی

 • هاشمی

گروه های شهرستانی

 • مهدی منصوری

 • علیرضا خورشیدی

 • ابوالفضل زارعی

 • روح الله زارعی

 • روح الله زارعی

 • عباس زارعی

 • عمران زارعی

 • محمدامین زارعی

 • محمدتقی زارعی

 • سیدحسین صیادی

 • مهدی صیادی

 • محمد عسگری

 • حاج احمد مرادی

 • ابوالفضل مطلبی

 • سید حسن نصرالله زاده

 • عباس نصرالله زاده