تعزیه سرا

تعزیه غارت خیمه ها، چکیده ماتم 1392

ذاکرین : سیدحسن گلختمی , محمد رضایی , امیر صفری , حسن برکتی , حسن برکتی پور , ابوالفضل کبابیان , محمد طوطی , مسعود حجازی مهر ,

صوت

تصاویر مراسم