تعزیه سرا

تعزیه حضرت عباس ، حسینیه دوطفلان شهر اردکان 1388

ذاکرین : سیدحسن گلختمی , امیر صفری , حمزه کاظمی , محمد طوطی ,